fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kok Isoleren Isolatie

**ARTIKEL 1. DEFINITIES**

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

**Kok Isoleren**: Kok Voegen en Isoleren B.V., gevestigd aan de Benten6 te (8375) Oldemarkt, KvK-nummer: 75250217;

**Opdrachtgever**: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die Kok Isoleren opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten;

**Overeenkomst**: De overeenkomst(en) waarbij Kok Isoleren zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten;

**Partijen**: Kok Isoleren en Opdrachtgever;

**Derde**: Een externe partij, niet zijnde Kok Isoleren of Opdrachtgever.

 

**ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID**

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Kok Isoleren en haar Opdrachtgever(s).

2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering derden moeten worden ingeschakeld.

3. Eventuele door de Opdrachtgever (of derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Kok Isoleren uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien deze Voorwaarden geen oplossing bieden voor een specifieke situatie, zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend indien deze bestaat. Als er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.

5. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten voortvloeiend uit latere Overeenkomsten tussen Kok Isoleren en Opdrachtgever.

6. In geval van ongeldigheid, nietigheid, of vernietiging van een bepaling in deze Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

7. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door Kok Isoleren. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor de specifieke Overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

 

**ARTIKEL 3. OFFERTES, PRIJZEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST**

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Offertes zijn gebaseerd op nauwkeurige informatie, inclusief specificaties, maten en tekeningen, verstrekt door of namens de Opdrachtgever.

2. Kok Isoleren is niet gebonden aan aanbiedingen/offertes indien de Opdrachtgever, redelijkerwijs en volgens gebruikelijke maatschappelijke normen, had moeten begrijpen dat de aanbieding/offerte, of een deel daarvan, een duidelijke vergissing of fout bevat.

3. De Overeenkomst tussen Partijen wordt bevestigd door een schriftelijke bevestiging van Kok Isoleren aan de Opdrachtgever.

4. Aanvullingen of wijzigingen in een aanbieding van Kok Isoleren zijn alleen geldig na schriftelijke aanvaarding door Kok Isoleren.

5. Mondelinge afspraken zijn pas bindend voor Kok Isoleren na schriftelijke bevestiging aan de Opdrachtgever.

 

**ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST**

1. Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt een termijn vastgesteld voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Indien de uitvoering van de werkzaamheden versneld moet worden, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

3. Kok Isoleren streeft naar het naleven van de overeengekomen termijnen in de Overeenkomst.

4. De termijnen in de Overeenkomst zijn geen strikte deadlines, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Het verzuim van Kok Isoleren treedt pas in werking nadat de Opdrachtgever Kok Isoleren schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft geboden.

6. Als Kok Isoleren afhankelijk is van gegevens van de Opdrachtgever om te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst, begint de termijn zoals vermeld in lid 1 van dit artikel pas wanneer Kok Isoleren de benodigde gegevens heeft ontvangen. Kok Isoleren heeft ook het recht de termijnen voor nakoming aan te passen als niet alle vereiste gegevens tijdig zijn ontvangen.

7. Kok Isoleren kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan Derden. In dat geval zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing en kunnen Derden een beroep doen op deze bepalingen.

8. Als door omstandigheden buiten de controle van Kok Isoleren geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, blijft de Opdrachtgever desondanks de aan Kok Isoleren verbonden kosten verschuldigd, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 14.

9. Met betrekking tot klachten over het materiaal is Kok Isoleren alleen gebonden aan de garantie die door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.

10. Als Kok Isoleren een voorschot of zekerheidsstelling vereist, begint de uitvoeringstermijn na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.

11. Als Kok Isoleren tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling vereist, wordt de uitvoeringstermijn opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door Kok Isoleren is ontvangen.

 

**ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN

 DE OPDRACHTGEVER**

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Kok Isoleren tijdig kan beschikken over:

a. Benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, inclusief eventuele vergunningen voor grondwateronttrekking) en KLIC-meldingen, zoals aangegeven door Kok Isoleren;

b. Alle benodigde tekeningen, berekeningen, aanwijzingen en andere informatie, evenals hulpmiddelen en materialen voor de uitvoering van het werk;

c. Een gebouw, terrein of wateroppervlak waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd zonder obstakels en met een vlakke ondergrond en verharding die de normale aanvoer van materialen en de uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden mogelijk maken, inclusief eventuele ontwatering;

d. Voldoende ruimte voor het aanvoeren, opslaan en/of afvoeren van bouwmaterialen, apparatuur en gereedschappen;

e. Mogelijkheden voor aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere benodigde energie voor de uitvoering van het werk.

2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat werkzaamheden en/of leveringen door anderen die niet tot het werk van Kok Isoleren behoren, tijdig worden uitgevoerd om vertraging in de uitvoering van het werk te voorkomen.

3. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de Opdrachtgever de resulterende schade en kosten voor Kok Isoleren te vergoeden.

 

**ARTIKEL 6. MONTAGE**

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Kok Isoleren tijdig kan beschikken over tekeningen en andere benodigde gegevens voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals de locatie en juiste positionering van kabels, leidingen en afvoeren in de buurt van het werk. De Opdrachtgever informeert Kok Isoleren ook als de kruipruimte niet droog is of minder dan 50 cm hoog.

2. De voorzieningen en energie (water en elektriciteit) die nodig zijn voor de uitvoering van het werk zijn de verantwoordelijkheid en kosten van de Opdrachtgever, zelfs als deze worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van Kok Isoleren, maar niet door Kok Isoleren zelf. De Opdrachtgever zorgt voor een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden door Kok Isoleren. Eventuele afdekking van onderdelen die niet mogen worden blootgesteld aan verontreiniging of behandeling is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt tevens, zonder kosten voor Kok Isoleren, voor de benodigde verkeers- en andere voorzieningen bij werkzaamheden in de buitenlucht om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zonder schade aan derden kunnen plaatsvinden.

3. De Opdrachtgever voorziet Kok Isoleren kosteloos van de nodige hulpmiddelen en assistentie, met inachtneming van veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen.

4. De door het personeel ingevulde tijdbrieven worden door de Opdrachtgever ondertekend.

 

**ARTIKEL 7. DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST**

1. Kok Isoleren kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder dat een aanmaning, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is in de volgende gevallen:

a. De Opdrachtgever voldoet niet aan de verplichtingen zoals vermeld in deze Voorwaarden of de nadere Overeenkomst.

b. De Opdrachtgever heeft opzettelijk onjuiste informatie verstrekt.

c. De Opdrachtgever staakt zijn bedrijfsactiviteiten.

d. De Opdrachtgever vraagt surseance van betaling aan, wordt failliet verklaard, doet een aangifte zoals bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet of valt onder een schuldsaneringsregeling zoals bedoeld in artikel 5 en volgende van de Faillissementswet.

e. Beslag wordt gelegd op het vermogen van de Opdrachtgever, of de Opdrachtgever wordt op andere wijze beschouwd als niet in staat om de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.

f. De Opdrachtgever wordt ontbonden of verliest zijn rechtspersoonlijkheid of deze wijzigt.

 

**ARTIKEL 8. VOORSCHOTTEN**

Voordat Kok Isoleren begint met de uitvoering van de Overeenkomst of doorgaat met reeds gestarte werkzaamheden, heeft Kok Isoleren het recht om van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen of om zekerheid te eisen, naar keuze van Kok Isoleren. Als de Opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te betalen of de gevraagde zekerheid te bieden, behoudt Kok Isoleren het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving, onverminderd de ontbindingsgronden zoals genoemd in artikel 7 en het recht van Kok Isoleren om in dat geval schadevergoeding van de Opdrachtgever te eisen.

 

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Aanpassingen en veranderingen in de Overeenkomst zijn alleen van kracht als ze schriftelijk zijn bevestigd door Kok Isoleren. Kok Isoleren behoudt zich het recht voor om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren, indien dit invloed kan hebben op de kwaliteit en/of kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden of te leveren producten.

2. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot kostenverhoging of -verlaging, dienen deze kostenveranderingen schriftelijk overeengekomen te worden tussen beide partijen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Kok Isoleren de Opdrachtgever hierover informeren.

 

ARTIKEL 10. PRIJZEN IN HET AANBOD EN BETALING

1. De offerte, zoals beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, bevat een gedetailleerde opsomming van de werkzaamheden die Kok Isoleren zal uitvoeren voor de Opdrachtgever. Hierin zijn de vaste kosten, het uurtarief, een richtprijs en eventuele extra kosten vermeld.

2. Indien de offerte een richtprijs bevat of een schatting van de kosten, zullen de uiteindelijke kosten en bijkomende uitgaven aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen in de aanbieding weergegeven in Euro’s en zijn ze exclusief BTW.

4. Indien de Opdrachtgever een consument is, worden de bedragen in de offerte inclusief BTW weergegeven.

5. Wanneer een vaste prijs is overeengekomen, heeft deze betrekking op de specifieke werkzaamheden en diensten die in de Overeenkomst zijn genoemd. Extra werkzaamheden en diensten (meerwerk) die Kok Isoleren (of ingeschakelde Derden) uitvoert op verzoek van de Opdrachtgever en die meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs bedragen, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

6. De volgende omstandigheden kunnen leiden tot meerwerk en daarom extra kosten, zoals bepaald in het vorige lid:

a. Uitbreiding of wijziging van specificaties, eisen en wensen nadat deze zijn goedgekeurd door Kok Isoleren.

b. Specificaties, wensen, voorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan Kok Isoleren zijn gecommuniceerd.

c. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden die redelijkerwijs niet te voorzien waren door Kok Isoleren of waarop Kok Isoleren beperkte of geen invloed kan uitoefenen.

7. De Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de uitvoering van meerwerk en de bijbehorende kosten indien Kok Isoleren het meerwerk heeft uitgevoerd zonder enige indicatie dat de Opdrachtgever dit niet wenste.

8. Kok Isoleren kan betaling in termijnen, een aanbetaling of volledige betaling van de hoofdsom verlangen indien de uitvoering van de Overeenkomst langer dan een maand duurt, of indien Kok Isoleren dit noodzakelijk acht gezien de omvang van de hoofdsom. Kok Isoleren kan ook op enig moment dat de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, om voldoende zekerheid voor betaling verzoeken.

9. Indien de Opdrachtgever een consument is, zal Kok Isoleren nooit een aanbetaling vragen die hoger is dan 50% van de hoofdsom.

10. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan door de Opdrachtgever volgens de betalingsinstructies van Kok Isoleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen 14 dagen aan Kok Isoleren voldoet, raakt hij automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is verplicht om 1% van het openstaande bedrag per maand te betalen zolang hij in verzuim is. Een deel van de maand wordt beschouwd als een volledige maand.

12. Indien de Opdrachtgever een consument is, zal de wettelijke rente worden berekend in plaats van contractuele rente.

13. Alle kosten die Kok Isoleren maakt om ervoor te zorgen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting alsnog nakomt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Dit kan onder andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten omvatten. Het minimumbedrag voor deze kosten is €125,00, met een maximum rentepercentage van 15%.

14. Als de Opdrachtgever een consument is, worden de extra kosten berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 11. GARANTIE

1. Indien Kok Isoleren garantie verleent in het kader van een transactie, dan garandeert Kok Isoleren gedurende de garantieperiode zowel de deugdelijkheid van het materiaal als de wijze van aanbrengen, de isolatiewaarde zoals vermeld in de documentatie, het feit dat het isolatiemateriaal geen voedingsbodem vormt voor schimmels of bacteriën, dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt, en dat spouwmuurankers onaangetast blijven in geval van spouwmuurisolatie.

2. De garantie van Kok Isoleren vervalt in de volgende gevallen:

a. Schade die niet kan worden toegeschreven aan materiaal- en/of montagefouten.

b. Schade als gevolg van externe invloeden, ongeacht hun aard, anders dan normaal gebruik.

c. Wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde die de Opdrachtgever tijdens de garantieperiode op eigen initiatief uitvoert.

d. Schade door gebrekkig metsel- of voegwerk, of als herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de gevel niet, niet tijdig of niet correct worden uitgevoerd.

e. Gevolgschade.

f. Fouten die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of aard van gebruikte materialen of fabricage.

g. Als de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit deze of enige andere gerelateerde transactie.

3. De garantieverplichtingen zijn gemaximeerd tot een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van de opdracht of een deel daarvan dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid waar de klacht zich voordoet.

 

ARTIKEL 12. ANNULERING

1. Als de Opdrachtgever de dienstverlening geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren en vereist het uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Kok Isoleren.

2. Indien kosten voor ontwerp, tekeningen, modellen, enz. afzonderlijk zijn opgenomen in de offerte of anderszins zijn overeengekomen tussen de partijen, dienen deze kosten te allen tijde door de Opdrachtgever te worden betaald.

3. In elk geval moet de Opdrachtgever, afhankelijk van het tijdstip van ontvangst van de schriftelijke annulering, een percentage van het totale overeengekomen contractbedrag betalen, verminderd met de verschuldigde bedragen op basis van lid 5, volgens het volgende schema:

a. 100% bij ontvangst van de annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden;

b. 75% bij ontvangst binnen 1 week voor aanvang van de werkzaamheden;

c. 50% bij ontvangst binnen 1 maand voor aanvang van het evenement;

d. in alle andere gevallen is de Opdrachtgever verplicht om alle kosten voorbereidings-, opslag-, materiaal-, loonkosten, etc. te vergoeden die al zijn gemaakt voor de uitvoering door Kok Isoleren, vermeerderd met een schadeloosstelling van 10% van het overeengekomen prijsbedrag.

Hier zijn de algemene voorwaarden herschreven:

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Kok Isoleren aanvaardt aansprakelijkheid jegens de Consument voor schade die voortvloeit uit aantoonbare fouten of nalatigheid in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Kok Isoleren, haar personeel of door Kok Isoleren ingehuurde derde partijen.

2. Kok Isoleren is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt geleden of kan worden geleden door de Opdrachtgever (indien geen consument) als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden, evenals indirecte schade, zoals bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking.

3. Kok Isoleren is in geen geval aansprakelijk voor schade en kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan handelingen, nalatigheden, fouten en de kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd door derde partijen die zijn ingehuurd door Kok Isoleren voor de uitvoering van de Overeenkomst, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid, waarbij meerdere schadegevallen als één gebeurtenis worden beschouwd.

4. Indien Kok Isoleren aansprakelijk is voor directe schade jegens de Opdrachtgever, zal de aansprakelijkheid van Kok Isoleren beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met eventuele eigen risico’s volgens de polisvoorwaarden. Als er om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

5. Onder directe schade wordt verstaan:

   a. redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade die betrekking heeft op de Overeenkomst;

   b. redelijke kosten om gebreken in het werk van Kok Isoleren te herstellen, tenzij deze niet aan Kok Isoleren kunnen worden toegeschreven;

   c. redelijke kosten om schade te voorkomen of te beperken, mits de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

6. Als de Opdrachtgever nog niet is gefactureerd in een bepaald geval, wordt in de tekst van dit artikel “factuurbedrag” vervangen door “overeengekomen vaste prijs” of “gangbaar tarief” dat aan de Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de uitgevoerde werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Kok Isoleren tegen alle claims van derden met betrekking tot schade als gevolg van de uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij bewezen wordt dat deze claims het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Kok Isoleren, en de Opdrachtgever geen schuld treft.

8. Onverminderd artikel 11 kan de Opdrachtgever geen beroep doen op garantie en Kok Isoleren niet aansprakelijk stellen als de schade is veroorzaakt door:

   a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de instructies en adviezen verstrekt door Kok Isoleren;

   b. onjuiste opslag van geleverde goederen;

   c. fouten of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte informatie;

   d. reparaties of bewerkingen aan het geleverde zonder uitdrukkelijke toestemming van Kok Isoleren.

9. Kok Isoleren is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van:

   a. arbeidsconflicten bij derde partijen of binnen het eigen personeel;

   b. tekortkomingen van hulppersonen;

   c. transportproblemen;

   d. brand of verlies van te leveren goederen;

   e. overheidsmaatregelen, zoals import- of handelsverboden;

   f. gewelddadige of gewapende acties;

   g. storingen in energievoorziening, communicatieverbindingen of apparatuur van Kok Isoleren.

10. Als de Opdrachtgever een consument is, bedraagt de termijn waarbinnen Kok Isoleren aansprakelijk kan worden gesteld voor vastgestelde schade maximaal één jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

11. In gevallen waarin lid 11 niet van toepassing is, bedraagt de termijn waarbinnen Kok Isoleren aansprakelijk kan worden gesteld voor vastgestelde schade maximaal zes maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

 

Artikel 14. Overmacht

1. Kok Isoleren is niet verplicht de Opdrachtgever te vergoeden voor schade die voortvloeit uit overmachtssituaties waarvoor Kok Isoleren niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

2. Onder overmacht vallen onder andere gebeurtenissen die volgens de wet, jurisprudentie of in de gangbare maatschappelijke opvattingen als zodanig worden beschouwd, waaronder arbeidsongeschiktheid, oorlog, weergerelateerde schade, mobilisatie, verkeersverstoringen, brand, stakingen, overheidsmaatregelen, leveringsproblemen door derde partijen, en andere onvoorziene omstandigheden in Nederland of het land waaruit de apparatuur en materialen afkomstig zijn.

3. Tijdens een overmachtssituatie worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort.

4. Als blijkt dat door de overmachtss

ituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

5. Als Kok Isoleren vóór de overmachtssituatie al werkzaamheden heeft verricht of slechts een deel van de Overeenkomst kan nakomen, heeft zij het recht de verrichte werkzaamheden afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren als een afzonderlijke factuur.

6. Schade die ontstaat als gevolg van overmacht komt niet in aanmerking voor schadeloosstelling of schadevergoeding.

 

Artikel 15. Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

   a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

   b. de Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik heeft genomen, waarbij dat deel als opgeleverd wordt beschouwd;

   c. Kok Isoleren schriftelijk heeft aangekondigd dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na kennisgeving schriftelijk heeft gereageerd met goedkeuring;

   d. de Opdrachtgever het werk niet afkeurt op basis van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of geleverd en de ingebruikname van het werk niet belemmeren.

2. Als de Opdrachtgever het werk afkeurt, moet hij dit schriftelijk melden aan Kok Isoleren, met opgave van redenen. Kok Isoleren krijgt dan de gelegenheid om de diensten opnieuw op te leveren, waarbij een redelijke termijn wordt gegund.

 

Artikel 16. Gebrekkige prestatie, klachten en garantie

1. Als een deel van de geleverde prestatie gebreken vertoont volgens de Opdrachtgever, betekent dit niet automatisch dat de gehele prestatie gebrekkig is.

2. Bij oplevering zoals bepaald in artikel 15 heeft de Opdrachtgever een onderzoeksplicht en moet het geleverde inspecteren op gebreken. Als er gebreken worden vastgesteld, moeten deze binnen acht dagen na oplevering of ontdekking van de gebreken schriftelijk aan Kok Isoleren worden gemeld.

3. Als een gebrek niet direct zichtbaar is, moet dit schriftelijk worden gemeld binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek.

4. Als de Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen melding maakt van gebreken, vervalt de verplichting voor Kok Isoleren om aan de klachten te voldoen.

5. Als de Opdrachtgever aanvankelijk meldt dat er geen gebreken zijn, maar later alsnog gebreken meldt, kan de klacht niet worden ingewilligd.

6. Het melden van gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

7. De verjaringstermijn voor vorderingen bedraagt één jaar, en twee jaar voor consumenten. Gebreken moeten uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking bij Kok Isoleren worden gemeld.

8. Op ondergeschikte punten kunnen afwijkingen voorkomen, zoals kleine verschillen in vorm, kleur, maat en hoeveelheid. Dergelijke afwijkingen geven de Opdrachtgever geen recht om de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch om schadevergoeding te eisen.

9. De garantie die Kok Isoleren biedt, laat de wettelijke rechten van de consument onverlet.

10. Als Kok Isoleren een klacht van de Opdrachtgever als gegrond beschouwt, krijgt Kok Isoleren een redelijke termijn van vier weken om de prestatie alsnog correct uit te voeren of om met een alternatieve oplossing te komen.

 

Artikel 17. Intellectueel Eigendom

1. Kok Isoleren behoudt alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot intellectueel eigendom zoals bepaald door de wet.

2. Kok Isoleren mag de opgedane kennis gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten, rekening houdend met vertrouwelijke informatie.

3. Kok Isoleren is gerechtigd om werken en andere documenten waarop intellectueel eigendomsrecht rust op te vragen, met medewerking van de Opdrachtgever.

4. Kok Isoleren kan werken openbaar maken waarop haar intellectueel eigendomsrecht rust zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

5. De Opdrachtgever mag werken waarop intellectueel eigendomsrecht van Kok Isoleren rust niet openbaar maken zonder toestemming.

 

Artikel 18. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij ontvangen in het kader van de Overeenkomst, zoals schriftelijk aangegeven of voortvloeiend uit de aard van de informatie.

2. Alle eigendommen en ontwerpen van Kok Isoleren, inclusief software, blijven eigendom van Kok Isoleren en mogen niet worden nagemaakt, gereproduceerd of inbreuk maken op octrooien, auteursrechten, merkrechten of licenties.

 

Artikel 19. Meerder partijen

Indien een transactie wordt aangegaan tussen Kok Isoleren en de Opdrachtgever enerzijds en twee of meer andere partijen anderzijds, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming.

 

Artikel 20. Geschillen

1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Kok Isoleren partij is, ongeacht waar de uitvoering plaatsvindt of waar de betrokken partijen gevestigd zijn.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Kok Isoleren heeft exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten, tenzij de wet anders voorschrijft.

3. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter nadat de partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het

Voordelen van dakisolatie

Dakisolatie brengt veel voordelen met zich mee. De meeste warme lucht verlaat de woning namelijk via het dak. Een goed geïsoleerd dak zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft, waardoor je lagere stookkosten hebt. Wij hebben de voordelen voor je op een rijtje gezet:

✓ Lagere energiekosten

✓ Hoog rendement

✓ Duurzaam

✓ Damp open product zodat, vocht niet opgesloten raakt

✓ Verhoogd het wooncomfort

✓ Warm huis in de winter

✓ Koel huis in de zomer

Subsidie mogelijk

Benieuwd naar wat het kost?

Vraag vrijblijvende offerte op

Ons Team

Wij van Kok Isoleren zijn al meer dan 45 jaar actief in gevelwerk en weten dus als geen ander wat goede isolatie doet met het wooncomfort. Met het juiste materiaal en onze kennis kunnen wij uw huis of pand voorzien van isolatie.